TITLE: Syr Darya Oblast. City of Kazalinsk. Trade Stalls